Vedtægter

VEDTÆGTER

Generalforsamlingen fastsætter klubbens vedtægter. Nedenstående vedtægter er gældende siden 28. februar 2022.

Formål

Det er klubbens formål at fremme interessen for kajaksporten ved at gøre klubhuset til en ydre ramme, at råde over et rimeligt omfang af materiel, at udvikle medlemmernes rofærdighed og søkundskab, at støtte stævnedeltagelse og at drive klubvirksomhed året rundt til fremme af kammeratskabet.Klubben

Klubben hedder Sønderborg Kajak Klub (SKK). Den er stiftet den 9. marts 1938 og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. Klubben er gennem Dansk Kano & Kajak Forbund (DKF) tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF), samt DGI.Optagelse af medlemmer “Aktiv”

For at blive ”aktivt” medlem af klubben skal tilstrækkelige svømmefærdigheder dokumenteres eller demonstreres. Medlemmer må ikke lide af sygdomme, hvor de risikerer at miste bevidstheden. Klubbens vedtægter og sikkerhedsbestemmelser i øvrigt skal overholdes, herunder regler for frironing. Aktive medlemmer kan deltage i roning med klubbens og med egne både. Aktive medlemmer skal fylde mindst 13 år i indmeldelsesåret. 13-17-årige skal have forældres eller værges samtykke.  Når ovenstående er opfyldt, og bestyrelsen finder vedkommende kompetent, kan bestyrelsen mod depositum udlevere en nøgle til klubhuset. Denne nøgle er strengt personlig. Medlemmer, der har egen båd i klubben, skal være “aktivt” medlem. Bådpladserne administreres af bestyrelsen efter offentliggjorte regler. Kun ”aktive” medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare.“Delvis Aktiv”

Som Delvis aktiv medlem optages de af klubbens nuværende og tidligere medlemmer der som minimum har haft et år som fuldt betalende aktivt medlem. ”Delvis aktive” medlemmer kan, når de overholder klubbens vedtægter og bestemmelser, deltage i roning med klubbens både i højst 10 dage årligt og højst 3 dage sammenhængende. Herudover gælder samme regler som for aktive. Kontingent er 50 % af ”aktivt” kontingent. Ved overskridelse udover den 10 tur pålægges der medlemmet en kontingent svarende til et aktivt medlemskab inklusiv et administrationsgebyr på 25 % af den ”aktivt” kontingentsats. Delvis aktive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.“Medlemmer under 13 år og 13 til 17 årige”


Medlemmer under 13 år optages som medlemmer, når en af forældrene, en søskende eller en værge over 18 år er ”aktivt” medlem. De har kun ret til at ro ifølge med mindst en af disse eller en af bestyrelsen godkendt instruktør, og skal altid være iført redningsvest. Ved stævner, løb og træningssamlinger gælder DKF´s og eller DGI´s regler i stedet.


Forældre, søskende eller værge har det fulde ansvar for denne roning. Medlemmer under 13 år kan ikke modtage nøgle til klubhuset. Kontingent er 15 % af ”aktivt” kontingent.


For 13 til 17 årige gælder samme regler, såfremt de ikke er Aktive medlemmer. Kontingentet er fastsat til 50 % af aktivt kontingent. Et medlem som har opretholdt sit medlemskab under dette punkt i minimum et fuldt medlemsår opnår en rabat på 25 % af prisen på nybegynderkursus i klubben. Er medlemmet fyldt 18 år gælder reglerne for aktiv medlem.


 

“Passive medlemmer”


I denne afdeling optages medlemmer, som er interesserede i klubbens formål og eksistens. De er altid velkomne i klubben, men kan ikke deltage i roning i egen eller klubbens både. Kontingent er 20 % af ”aktivt” kontingent.Æresmedlemmer


Æresmedlemskab kan ikke søges, men indstilles til bestyrelsen, eller tildeles af bestyrelsen. Et æresmedlem vil være kontingentfri og i øvrigt nyde samme rettigheder som øvrige aktive medlemmer.Udmeldelse


Udmeldelse skal ske til kassereren. Samtidig skal eventuel kontingentrestance betales, og nøgle afleveres.


 

Eksklusion


 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Vedkommende medlem kan kræve spørgsmålet behandlet på en generalforsamling.
 2. Et medlem kan ekskluderes, når det efter forslag fra 7 medlemmer vedtages på en generalforsamling.

 


Kontingent


Kontingentet for de forskellige kategorier fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen for 1 år ad gangen.


 

Klubbens regnskabsår


Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.


 

Generalforsamlingen


Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med afholdelse i februar måned hvert år. Indkaldelsen sker ved udsendelse af e-mail til medlemmernes emailadresse ifølge klubbens medlemsregister. Sammen med indkaldelsen skal formandens beretning, det reviderede regnskab/budget, bestyrelsens forslag til kontingent og indkomne forslag udsendes. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 15. januar.Ordinær dagsorden


Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:


 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af bestyrelsessuppleant
 8. Valg af revisorer
 9. Valg af udvalgsmedlemmer: Aktivitets-, Kapronings-, Begynder-, Materiale-, Havkajak- og Tur-/sportskajakudvalg
 10. Eventuelt

 


Tegningsregler og hæftelse


Foreningen tegnes af den til enhver tid værende formand og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Optagelse af lån eller pantsætning til en værdi af mere end 50 % af klubbens egenkapital skal godkendes på en generalforsamling. Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for gæld stiftet af Sønderborg Kajak Klub, med mindre andet er aftalt.


 

Vedtægtsændringer


Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning.Beslutningsdygtighed


En generalforsamling er beslutningsdygtig med det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. Beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer, træffes ved simpel stemmeflerhed. Ændringsforslag til “Indkomne forslag” og kommentarer til beretninger kan kun fremføres ved personlig fremmøde. Personer til valg til bestyrelse og udvalg kan fremføres ved skriftlig tilkendegivelse. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.


Afstemning sker almindeligvis ved håndsoprækning, dog skal afstemningen ske skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det. Ved generalforsamlingen føres referat, der underskrives af dirigent og formand. Referatet bekendtgøres til alle medlemmer ved opslag i klubben. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab underskrives af den bestyrelse, der aflægger regnskabet.


Medlemmer, der har kontingentrestance, er ikke stemmeberettigede eller valgbare.


Medlemmer er først valgbare til bestyrelsen, når de har været medlem i mindst 6 måneder.


 

Ekstraordinær generalforsamling


Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel, når den finder anledning dertil. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes, når mindst 1/5 af klubbens medlemmer skriftligt anmoder derom. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fem uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab. Indkaldelse med angivelse af dagsorden til ekstraordinær generalforsamling sker ved udsendelse af e-mail til medlemmernes emailadresse ifølge klubbens medlemsregister senest 2 uger før afholdelse.Bestyrelsen


Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af en formand, en kasserer, og 5 menige bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges særskilt, formanden lige år, kassereren ulige år. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, sekretær, materielforvalter, husforvalter og udvalgsmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Endvidere vælges en bestyrelsessuppleant hvert år.


Afgår et bestyrelsesmedlem uden for tur, vælges et nyt medlem særskilt af generalforsamlingen. Det nye medlem vælges i sådanne tilfælde kun for resten af sin forgængers periode. Ved vakance kan bestyrelsen supplere sig selv, idet de således valgte sidder frem til førstkommende generalforsamling. Dette gælder ikke for posterne til formand og kasserer.


Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil og varetager alle opgaver i forbindelse med klubbens daglige ledelse, økonomi og arrangementer.


Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer efter almindelig indvarsling er mødt, deriblandt formanden/næstformanden. Ved stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme. Bestyrelsen skal kræve regnskabet forelagt til revision inden generalforsamlingen, men kan også til enhver tid forlange det aktuelle regnskab revideret.


 


Udvalg


Generelt: Alle udvalgene er valgt for 1 år ad gangen og kan supplere sig selv i forbindelse med arrangementer og aktiviteter.


Generalforsamlingen vælger mindst 4 personer til et aktivitetsudvalg. Bestyrelsen udpeger blandt egne rækker en formand samt et medlem til aktivitetsudvalget, så udvalget består af mindst 6 personer. Udvalget skal forestå planlægning og afholdelse af ture, fester og lignende aktiviteter.


Generalforsamlingen vælger mindst en person til kaproningsudvalget. Bestyrelsen udpeger blandt egne rækker en formand til kaproningsudvalget. Udvalget har til opgave at vurdere de stævner og arrangementer, der har forbindelse til kortbane og marathon, og at vurdere hvilke kaproere, der er egnede til at deltage i større stævner. Udvalget skal desuden sørge for korrekt tilmelding til stævner, og i øvrigt fremme interessen for kaproning i klubben.


Generalforsamlingen vælger mindst 2 personer til et begynderudvalg. Bestyrelsen udpeger blandt egne rækker en formand. Alle udvalgets medlemmer skal være erfarne roere. Udvalget skal forestå planlægningen af og er ansvarlig for begynderinstruktionen af nye medlemmer og instruktionens afvikling. 


Generalforsamlingen vælger mindst 1 person til et materieludvalg, der har til opgave at sørge for vedligeholdelse af klubbens materiel.


Generalforsamlingen vælger mindst 2 personer til et havkajakudvalg. Bestyrelsen udpeger blandt egne rækker en formand. Udvalget har til opgave, at fokusere på sikkerhed, samt øvrige forhold relateret til havkajak. Udvalget skal herudover sørge for uddannelse af instruktører blandt klubbens havkajakroere og arbejde for at fremme havkajakroernes færdighed og kundskaber i kajakroning.


Generalforsamlingen vælger mindst 2 personer til et tur-/sportskajakudvalg. Bestyrelsen udpeger blandt egne rækker en formand. Udvalget har til opgave at fokusere på sikkerhed, samt øvrige forhold relateret til tur-/sportskajak. Udvalget skal herudover sørge for uddannelse af instruktører blandt klubbens tur-/sportskajakroere og arbejde for at fremme tur-/sportskajakroernes færdighed og kundskaber i kajakroning.


Klubture og øvrige arrangementer af social karakter forestås af Aktivitetsudvalget.


 

Klubbens opløsning


Klubbens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, også selvom forslag om opløsning opstår på en ordinær generalforsamling. Mindst 3/4 af klubbens medlemmer skal være til stede. Klubben kan ikke opløses, såfremt 5 af klubbens medlemmer ønsker dens beståen. I tilfælde af opløsning skal klubbens midler eller formue tilfalde en sportslig institution. Herom træffes beslutning på samme generalforsamling.


 


Generalforsamlingen 28. februar 2022